WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

Door het invullen en valideren van het bestelformulier, wordt verstaan dat de koper de Algemene Verkoopvoorwaarden die hieronder worden omschreven, zonder voorbehoud aanvaardt, alsook het Handvest ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

2. Bestelprocedure 

Elke bestelling die via de sites van JuriBook (JuriBook.fr, JuriBook.be, JuriBook.com) wordt geplaatst, wordt als definitief beschouwd na voltooiing van de vier opeenvolgende stappen die hieronder worden beschreven.

Elke stap wordt achtereenvolgens gevalideerd door te « klikken » op een bevestigingsicoon of -knop. Indien de koper een element van zijn bestelling wenst te wijzigen, klikt hij daartoe op de gepaste link of op de « back »-knop van zijn browser. Bij de laatste bevestiging, vermeld in artikel 2 e, verbindt de koper zich contractueel.

 a. Keuze van het product 

Dankzij een interne zoekmachine en de navigatie per discipline of reeks, kan de koper de referenties van de boeken bekomen op basis van de door hem ingevoerde criteria. Uit de diverse resultaten die de opzoeking van de koper heeft opgeleverd, kiest deze laatste één of meerdere producten die hij zich wenst aan te schaffen via de knop « koop nu ».

 b. Login 

Op het einde van de procedure voor selectie van het product dient de koper zich te identificeren om de opgeslagen artikelen te kunnen kopen.

JuriBook heeft zijn klantendatabase opgeladen op de site om het de klant te vergemakkelijken. Hierdoor kan zijn dat het email adres van de koper reeds bestaat. De koper dient dan in het onderdeel “Al geregistreerd” zijn email in te geven en op “wachtwoord vergeten” klikken. Er wordt automatisch een paswoord naar dat email adres verzonden. 

Indien de klant nog niet in de database is opgenomen dient de klant zich, vóór zijn eerste aankoop aan te melden bij JuriBook door het aanmeldingsformulier volledig en eerlijk in te vullen, in de daartoe voorziene velden van het voormelde formulier. 

De identificatie bestaat uit een gebruikersadres (E-mail) en een paswoord. 

Bij detectie van een identificatiefout op de site, zal een foutmelding verschijnen.

 c. Betaling 

De koper wordt verzocht om het nummer van zijn creditcard en de geldigheidsdatum in te voeren in de daartoe voorziene velden. De koper voert de betaling zelf uit via Ogone op de site.

d. Levering 

Het artikel zal worden geleverd op het adres dat door de koper tijdens de bestelprocedure werd opgegeven. JuriBook zal ervoor zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt, maar zal evenwel niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de bestellingen.

  e. Bevestiging  

Een webpagina met de gegevens betreffende de bestelling die door de koper werd geplaatst, wordt aan deze laatste ter bevestiging aangeboden per mail..

 De bestelgegevens omvatten:

 - het aantal bestelde werken;

- de totaalprijs, onverminderd de artikels « Aanbod en prijs » en « BTW »;

Het besteldetail vermeldt voor elk werk:- de titel van het werk;

De koper bevestigt de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden van JuriBook en van het Handvest ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer door het daartoe voorziene vakje aan te vinken. Indien de koper zijn bestelling wenst te bevestigen, klikt hij op de knop “Betaal snel en veiling met Ogone/Bancontact/Mastercard/Visa.”. 

 Onverminderd de artikels «Bevestiging en uitvoering van de bestelling», «Recht van terugtrekking» en «Betaling», verbindt de koper zich tegenover de JuriBook en zijn distributeur JuriBook, bij de definitieve validering van zijn bestelling, door te klikken op de icoon « Betaal snel en veiling met Ogone/Bancontact/Mastercard/Visa Bevestig bestelling ».

 Bij detectie van een fout in de bestelling, zal een foutmelding verschijnen.

3. Uitvoering van de bestelling 

De JuriBook is gebonden door de bestelling die de koper plaatst, vanaf de datum van verzending van een ontvangstbericht ter bevestiging van de aanvaarding door zijn distributeur JuriBook van de verwerking ervan . JuriBook behoudt zich echter het recht voor om de bevestiging van de bestelling ondergeschikt te maken aan andere voorwaarden, om deze op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen, waarvan hieronder een exhaustieve opsomming volgt:

- Onvolledige of incorrecte bestelbons;

- Mededeling van duidelijk foutieve gegevens;

- Niet-betaling van eerdere leveringen of weigering van betaling door de bank of de financiële instelling van de koper (zie hierna: betaling);

- Bestellingen met een abnormaal hoog aantal werken;

- Bestellingen met een abnormaal hoog bestelbedrag;

- Levering in een geografisch gebied waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij omwille van een gebrek aan betrouwbaar transport of betrouwbare distributie, hetzij omwille van force majeure (oorlogen, opstanden, stakingen);

De JuriBook verzendt zo snel mogelijk een elektronisch bericht aan de koper ter bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging vermeldt:

- de referenties van de JuriBook 

- het besteldetail, zoals opgesomd in artikel 2 c, met inbegrip van de totaalprijs van de bestelling;- een kopie van de leveringsmodaliteiten en een URL die rechtstreeks toegang biedt tot deze modaliteiten;

- een kopie van de modaliteiten voor uitoefening van het afzagerecht en een URL die rechtstreeks toegang biedt tot deze modaliteiten;

  4. Bewijs  

De gegevens die door de JuriBook worden geregistreerd, vormen het bewijs van het geheel van de transacties die door de JuriBook en zijn klanten werden uitgevoerd.

De gegevens die door het betalingssysteem van de JuriBook worden geregistreerd, vormen het bewijs van de transacties.

5. Aanbod en prijs 

Alle artikelen die op de site worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven.

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag van het sitebezoek; deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

In geval van een bestelling in een land buiten de Europese Unie, is de koper invoerder van het(de) betrokken product(en). Voor alle producten die worden verzonden naar een land buiten de Europese Unie en de overzeese departementen en gebiedsdelen, zal de prijs op de factuur automatisch worden berekend zonder taksen.

De douanerechten, andere plaatselijke taksen, invoerrechten of overheidstaksen, zijn mogelijk opeisbaar. Deze rechten en sommen vallen niet onder de bevoegdheid van JuriBook. Deze zijn ten laste van de koper en vallen volledig onder zijn verantwoordelijkheid zowel in termen van aangifte als in termen van betaling aan de bevoegde autoriteiten en/of organisaties van het land. De JuriBook raadt aan inlichtingen in te winnen bij de bevoegde plaatselijke autoriteiten.

Onder voorbehoud van het artikel « BTW », geven de prijzen die aan het einde van de bestelprocedure worden vermeld, de totaalprijs aan en omvatten deze de verschuldigde BTW en leveringskosten.

De afbeeldingen op de site hebben geen enkele contractuele waarde.

De prijzen worden uitgedrukt in euro.

6. Beschikbaarheid 

De productaanbiedingen en prijzen van de JuriBook zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en afhankelijk van de beschikbare stocks.

Voor de producten die niet in onze magazijnen worden opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van de beschikbaarheid bij onze leveranciers.

In geval van onbeschikbaarheid van een artikel wordt de koper daarvan zo snel mogelijk via E-mail of per brief op de hoogte gebracht.

De koper die op de hoogte werd gesteld van de onbeschikbaarheid van een product, kan zijn bestelling annuleren door zich te richten tot de klantendienst.

In ieder geval kan de JuriBook niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van een artikel. 

7. Facturatie 

De aankoopfactuur wordt electronisch afgeleverd bij de bestelling. 

8. Leveringstermijnen 

JuriBook Services zal ervoor instaan dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de verwerking of levering van de bestellingen.

In het geval de bestelling niet nagekomen zou zijn binnen een termijn van 30 dagen na bevestiging, staat het de koper vrij zijn bestelling te annuleren, zonder schadevergoeding, voor zover hij dit laat weten via E-mail of aangetekende brief.

De sommen die de koper reeds zou hebben betaald, zullen hem worden terugbetaald binnen de 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek om terugbetaling.

Indien de artikelen op verschillende data worden geleverd, rekening houdend met hun beschikbaarheid, zal de langste termijn als uitgangspunt worden gebruikt voor bepaling van de leveringstermijn. JuriBook Services behoudt zich echter de mogelijkheid voor de leveringen te splitsen.

9. BTW 

Tenzij anders vermeld, worden de prijzen op de site aangeduid met inbegrip van Belgische BTW. Deze BTW is verschuldigd door alle niet-plichtige consumenten, woonachtig of met hoofdkantoor in een land van de Europese Unie. Deze BTW is tevens verschuldigd door plichtige consumenten die hun hoofdkantoor in België hebben.

De plichtige consumenten die hun hoofdkantoor in een ander land van de Europese Unie hebben en een levering wensen in dat land, ontvangen een factuur zonder BTW. Het is echter aan hen om deze invoer aan te geven, ter naleving van de fiscale reglementering in hun land van vestiging.

In ieder geval zijn de plichtige consumenten verplicht hun BTW-nummer op te geven bij inschrijving op de site. JuriBook behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten wanneer deze informatie niet zou worden meegedeeld of wanneer het opgegeven nummer onvolledig of foutief zou blijken.

Leveringen buiten de Europese Unie worden gefactureerd zonder BTW.

10. Verzendingskosten 

De verzendingskosten die de koper eventueel zal moeten betalen, worden on-line meegedeeld, op het moment van de bestelling. Over het algemeen worden deze kosten berekend in functie van een vast bedrag per bestelling en een variabel bedrag dat afhankelijk is van het aantal bestelde artikelen.

De leveringskosten zijn ten laste van de koper en worden op de factuur opgeteld bij de prijs van het(de) bestelde product(en). Het is mogelijk dat de verzending van bepaalde producten van uitgeverij JuriBook met leveringsadres in België, kosteloos is.

Indien de JuriBook de levering omwille van beschikbaarheid splitst, zal de deelneming in de verwerkings- en verzendingskosten slechts eenmaal worden gefactureerd. 

11. Schade en verlies 

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, komt de last van schade- en verliesrisico’s neer op de afstandsverkoper.

Zo heeft de koper de mogelijkheid een ontvangen product, dat niet beantwoordt aan het artikel dat de koper zou hebben besteld of dat beschadigd is, terug te zenden aan de JuriBook of zijn distributeur JuriBook Services, binnen de 7 dagen na ontvangst. Het product zal dan worden vervangen of het bedrag van de bestelling zal worden terugbetaald, samen met de verzendingskosten, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het teruggezonden artikel.

JuriBook Services behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling van de teruggezonden producten te weigeren wanneer deze door de koper werden beschadigd.

Over het algemeen zal een bestelling als geleverd worden beschouwd binnen de 5 werkdagen na overhandiging van de artikelen aan de transporteur die instaat voor de levering.

Indien één of meerdere bestelde producten echter niet bij de koper aankomen binnen een termijn van 30 dagen na bevestiging van de bestelling, op het opgegeven leveringsadres, dient de koper binnen een redelijke termijn contact op te nemen met de JuriBook om de status van zijn bestelling na te gaan.

Wanneer blijkt dat de verzending die werd uitgevoerd, zoek is geraakt tijdens het leveringsproces, zal JuriBook Services overgaan tot een nieuwe verzending of de terugbetaling van het bedrag van de bestelling, met inbegrip van de verzendingskosten. 

12. Recht van afzage van het contract 

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop. We merken echter op dat we de annulering van bestellingen van gedownloade producten niet kunnen aanvaarden. Deze kennisgeving van afzage kan gebeuren via E-mail of aangetekende brief.

De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail of aangetekende brief van afzage.

De JuriBook - betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren).

De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

13. Betaling 

Over het algemeen worden de bestellingen die via de sites van de JuriBook worden geplaatst, betaald door middel van een creditcard, via een beveiligde server.

Indien een creditcard wordt gebruikt voor betaling zal op het moment van de bestelling een toelatingsverzoek worden verstuurd aan de financiële instelling van de koper. Dit verzoek zal door JuriBook worden verstuurd.

Het bevel tot inning, met andere woorden de eigenlijke betaling, zal worden gegeven ten vroegste dezelfde dag van de bestelling.

Indien een bijzondere betalingstermijn wordt toegekend, zal de niet-betaling van een factuur voor de gebruikelijk voorziene vervaldatum, elke andere verschuldigde som opeisbaar maken, ongeacht de vervaldatum ervan.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum zal van rechtswege een gebruikelijke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% (vijftien percent) van het nog uitstaande saldo, met een minimum van 65 EUR. Bovendien zal, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar, vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, naast alle andere proces- en gerechtskosten, van welke aard ook.

Alle kosten van minnelijke en gerechtelijke invordering door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, zullen ten laste gelegd worden van de debiteur. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het KB van 30/11/1976 dat het tarief vastlegd van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.

De JuriBook blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling van de prijs.

In geval van gesplitste leveringen worden enkel de sommen voor de verzonden producten gedebiteerd.

14. Bewijs 

Niettegenstaande andere geschreven bewijsstukken of alle bewijsstukken die op een andere duurzame drager worden bewaard en waartoe de consument toegang zal hebben, wordt er overeengekomen dat de gecomputeriseerde registers, die op de informaticasystemen van de JuriBook of zijn host worden bewaard, als bewijs kunnen gelden voor de communicatie en de inhoud van de bestellingen tussen de partijen.

15. Intellectuele rechten 

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke kopie, vertaling, wijziging of verspreiding ervan, onder welke vorm ook, is verboden, tenzij mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van de JuriBook. Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze site worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

 16. Disclaimer - Aansprakelijkheidsbeperking 

JuriBook kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn Internetsite, met inbegrip van, maar niet exhaustief, rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

JuriBook neemt met name geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de sites waarvoor een hypertekstlink op zijn site bestaat, in het bijzonder wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreft.

JuriBook kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

De JuriBook is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade tengevolge van de onderhavige voorwaarden, exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, schade of kosten. 

17. Talen 

Op de sites van de JuriBook wordt de on-line bestelprocedure in drie talen voorzien voor de kopers:

- het Frans, Engels, Nederlands 

18. Beveiliging 

De e-commerce site van de JuriBook is beveiligd met een SSL-coderingssysteem.

19. Archivering 

De contracten die via de sites van de JuriBook worden gesloten, worden door deze laatste gearchiveerd, maar worden niet ter beschikking gesteld van derden - ongeacht het feit of die koper zijn of niet.

20. Geschillen 

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site zal uitsluitend door het Belgisch recht worden geregeld. Enkel de rechtbanken en hoven van Brussel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. 

21. Contact en klantendienst

TYLER & JONES

68, Pletinckx Straat 
1000 Brussel 

info@tylerandjones.com